Algemene voorwaarden

 

Definities

 1. Legion Motorcycles: Legion Motorcycles, gevestigd te Hoofddorp, KvK nr. 61036102.
 2. Klant: degene met wie Legion Motorcycles een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Legion Motorcycles en klant samen.
 4. Consument: een klant die een natuurlijke persoon is die handelt voor privédoeleinden.

Toepasbaarheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Legion Motorcycles. 
 2. Partijen kunnen slechts afwijken van deze voorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle door Legion Motorcycles gehanteerde prijzen zijn in euro's, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Legion Motorcycles heeft het recht om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde aan te passen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Legion Motorcycles ten tijde van het doen van een aanbieding of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht een overeenkomst te ontbinden naar aanleiding van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regeling.
 5. De prijs m.b.t. dienstverlening wordt door Legion Motorcycles bepaald op basis van de werkelijke werkuren. 
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Legion Motorcycles, geldig voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een door Legion Motorcycles geleverde dienst een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen, waarvan niet kan worden afgeweken.
 8. Legion Motorcycles heeft het recht om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 9. Indien de richtprijs hoger is dan 10%, moet Legion Motorcycles de klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 10. Indien de richtprijs hoger is dan 10%, heeft de klant het recht om het deel van de bestelling dat de richtprijs te boven gaat met 10% te annuleren. 
 11. Legion Motorcycles heeft het recht om prijzen aan te passen. 
 12. Legion Motorcycles zal prijsaanpassingen aan de klant meedelen voordat de prijsverhoging van kracht wordt, indien van toepassing.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Alle bestellingen zijn verschuldigd wanneer klanten de bestelling accepteren. 
 2. De klant moet het volledige bedrag betaald hebben vóór de levering van het product.
 3. Betalingscondities worden beschouwd als fatale betalingscondities. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Legion Motorcycles de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in verzuim moet stellen. 
 4. Legion Motorcycles behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Betalingen en betalingstermijn - Winkel

Producten worden direct in de winkel afgerekend.

Gevolgen van te late betaling

 1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Legion Motorcycles gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij eventuele schadevergoeding aan Legion Motorcycles verschuldigd zijn. 
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Indien de klant niet op tijd betaalt, kan Legion Motorcycles haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling namens de klant zijn de vorderingen van Legion Motorcycles op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Legion Motorcycles, is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan Legion Motorcycles te betalen. 

Recht op terugvordering van goederen 

 1. Zodra de klant in verzuim is, heeft Legion Motorcycles het recht zich op het verhaalsrecht te beroepen met betrekking tot de aan de klant geleverde onbetaalde producten.
 2. Legion Motorcycles beroept zich op het verhaalsrecht door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gebracht van het geclaimde recht op verhaal, dient de klant de betreffende producten onverwijld aan Legion Motorcycles te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, mits
 • het product is niet gebruikt
 • het is geen product dat snel kan bederven, zoals eten of bloemen
 • het product is niet speciaal op de consument afgestemd of aangepast aan zijn speciale behoeften
 • het is geen product dat om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding etc.)
 • de verzegeling is nog intact als het product een gegevensdrager met digitale inhoud is (dvd's, cd's, etc.)
 • het product is geen (vakantie) reis, vervoerbewijs, cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding,
 • het product is geen apart tijdschrift of losse krant
 • de aankoop betreft geen (opdracht tot) dringende reparatie
 • de consument heeft geen afstand gedaan van zijn herroepingsrecht
 1. De in lid 1 bedoelde bedenktijd van 14 dagen gaat in:
  • de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen
  • zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd
 2. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via mailus@legion-motorcycles.com, desgewenst door middel van het herroepingsformulier dat te downloaden is via de website van Legion Motorcycles, www, legion-motorcycles.com.
 3. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na de bekendmaking van zijn herroepingsrecht aan Legion Motorcycles te retourneren, waarna zijn herroepingsrecht vervalt. 
 4. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van Legion Motorcycles indien de complete bestelling wordt geretourneerd.
 5. Indien de aanschafkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal Legion Motorcycles deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, mits dat de consument het product op tijd aan Legion Motorcycles heeft geretourneerd.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit deze overeenkomst op te schorten.

Rechtsaf van retentie 

 1. Legion Motorcycles kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Legion Motorcycles aan de klant verkochte producten behouden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot Legion Motorcycles heeft betaald, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Legion Motorcycles.
 3. Legion Motorcycles is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Regeling 

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Legion Motorcycles te vereffenen met enige claim op Legion Motorcycles. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Legion Motorcycles blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot Legion Motorcycles uit welke overeenkomst dan ook met Legion Motorcycles inclusief aanspraken ter zake van tekortkomingen in de prestatie.
 2. Tot die tijd kan Legion Motorcycles een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Legion Motorcycles een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Legion Motorcycles het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Legion Motorcycles, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Legion Motorcycles het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald. 
 5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij geen bezwaar maken tegen te late levering door Legion Motorcycles.

Bezorgings periode

 1. Een door Legion Motorcycles opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levering start zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) orderbevestiging van Legion Motorcycles heeft ontvangen. 
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Legion Motorcycles niet binnen [aantal dagen te laat kan leveren] of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan Legion Motorcycles niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.
 2. Indien de klant zelf zorgt voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport te melden aan Legion Motorcycles, bij gebreke waarvan Legion Motorcycles niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verbindt zich ertoe de volgende zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • goederen die eigendom zijn van Legion Motorcycles die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 
 2. Op eerste verzoek van Legion Motorcycles legt de klant de polissen van deze verzekeringen ter inzage.

Opslag 

 1. Indien de klant producten later bestelt dan de afgesproken leverdatum, is het risico van enig kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van het voortijdig of te laat afnemen van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Montage / installatie 

Hoewel Legion Motorcycles ernaar streeft alle montage- en / of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt zij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst zijn aangegaan met inbegrepen diensten, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor Legion Motorcycles, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door gebrekkige fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat op de klant over wanneer deze producten legaal en / of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant zijn of van een derde partij die het product ontvangt ten behoeve van de klant.

Uitwisseling

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • de omruiling vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur
 • het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs) kaartjes er nog aan 
 • het product is niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, niet-schapartikelen zoals eten, op maat gemaakte artikelen, of speciaal aangepaste artikelen voor de klant en speciale bestellingen kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Legion Motorcycles voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Legion Motorcycles heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenkomst en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Legion Motorcycles tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Legion Motorcycles tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, zullen de daaruit voortvloeiende meerkosten en / of extra uren aan de klant in rekening worden gebracht.

Informatieplicht door de klant 

 1. De klant zal aan Legion Motorcycles alle informatie, gegevens en documenten die relevant zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm en wijze ter beschikking stellen.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en documenten, ook als deze afkomstig zijn van derden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant daarom verzoekt, zal Legion Motorcycles de betreffende documenten retourneren. 
 4. Indien de klant de door Legion Motorcycles redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden niet tijdig en niet behoorlijk aanlevert en de uitvoering van de overeenkomst hierdoor wordt vertraagd, zullen de daaruit voortvloeiende meerkosten en extra uren aan de klant in rekening worden gebracht.

Vergoeding

De klant vrijwaart Legion Motorcycles voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op de door Legion Motorcycles geleverde producten en / of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door Legion Motorcycles geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Indien een geleverd product of dienst niet beantwoordt aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mag verwachten, dient de klant Legion Motorcycles hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkoming, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Legion Motorcycles hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat Legion Motorcycles in staat is adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Legion Motorcycles gedwongen wordt andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen.

Opzeggen

 1. De klant dient Legion Motorcycles schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Legion Motorcycles daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

Indien Legion Motorcycles een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan Legion Motorcycles verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid van Legion Motorcycles

 1. Legion Motorcycles is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. 
 2. Indien Legion Motorcycles aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Legion Motorcycles is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Legion Motorcycles aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een afgesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de ( deel van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en / of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en / of opschorting van enige verplichting.

Vervaldatum

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Legion Motorcycles vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Ontbinding

 1. De afnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Legion Motorcycles toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming vanwege zijn bijzondere aard of van ondergeschikte betekenis geen opzegging rechtvaardigt. 
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Legion Motorcycles niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Legion Motorcycles in verzuim is. 
 3. Legion Motorcycles heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien omstandigheden Legion Motorcycles goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal nakomen. . 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Legion Motorcycles in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Legion Motorcycles worden toegerekend in enige situatie onafhankelijk van de wil van Legion Motorcycles, wanneer de vervulling van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk worden verhinderd of wanneer nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet van Legion Motorcycles kan worden gevergd. 
 2. De overmachtsituatie genoemd in lid 1 is eveneens van toepassing - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, onlusten, natuurrampen, etc.); tekortkomingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Legion Motorcycles één of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Legion Motorcycles hieraan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Legion Motorcycles is in een overmachtsituatie geen (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft verkregen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Legion Motorcycles is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen op elk moment worden aangebracht. 
 3. Grote wijzigingen in de inhoud worden door Legion Motorcycles zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.
 4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst op te zeggen bij substantiële wijziging van de algemene voorwaarden. 

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten die voortvloeien uit een overeenkomst met Legion Motorcycles niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Legion Motorcycles. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die het dichtst benadert wat Legion Motorcycles voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden ter zake.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Legion Motorcycles is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 1 januari 2021.